Politikken

Felles framtid - Felles løsninger

Skedsmo Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. Fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Det gir større trygghet og flere muligheter for den enkelte når vi stiller opp for hverandre. Våre viktigste saker er god kvalitet i skolen og et regne-, skrive- og leseløfte, en aktiv og verdig alderdom og miljøvennlig utvikling av Skedsmo.

God kvalitet i skolen

Skolene i Skedsmo er blant landets beste, men vårt mål er at de skal bli enda bedre. Vi vil derfor innføre en lese, regne og skrivegaranti som omfatter alle barn i Skedsmo. De som trenger noe mer hjelp for å nå disse grunnleggende målene skal være sikret tett og god oppfølging tidlig i skoleløpet.

Vi vil sørge for flere lærere i skolen, slik at lærerne for nok tid til å følge opp den enkelte elev. Arbeiderpartiet vil gi lærerne tid til det viktigste: læring, oppfølging og samarbeid. Vi vil avbyråkratisere skolen, ha mindre klasser og fortsette videreutdanningen av lærere.

En aktiv og verdig alderdom

Arbeiderpartiet lovet i forrige valg å bygge 100 nye omsorgsplasser og opprette 100 nye stillinger i eldreomsorgen. Dette løftet er oppfylt, og vi vil de neste fire årene årene prioritere å sikre alle eldre i Skedsmo et godt aktivitetstilbud.

I november åpner vi det nye bo- og aktivitetssenteret i Lillestrøm som vi skal fylle med spennende og utviklende tilbud for våre eldre innbyggere. Satsingen er et godt utgangspunkt for å tenke aktiv alderdom og dreie velferdstenkingen over til livskvalitet. Det skal være godt å bli gammel i Skedsmo.

Miljøvennlig utvikling

Mange ønsker å flytte til Skedsmo. Det er vi glade for. Arbeiderpartiet vil sikre en miljøvennlig utvikling av kommunen, med trygge og gode transportløsninger.

Lillestrøm har de siste årene blitt utviklet til en attraktiv by, og Arbeiderpartiet vil fortsette å utvikle byen som kunnskapsby, kulturby, handelssted og miljøby. Vi vil videreutvikle nærmiljøene på Skjetten, Skedsmokorset, Strømmen og resten av kommunen med gode idrettstilbud, forsamlingssteder og grønne lunger.

Vedlegg 1